Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu mezi společností Ing. Martin Maťaš - IT model (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").


1. Obecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Ing. Martin Maťaš - IT model, se sídlem Sídlisko II. 1219/52, Vranov nad Topľou, IČO:43596126, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23780/P, DIČ:1025960100, IČ DPH:SK1025960100 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce "Dostupnost" a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.


2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)


Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,

kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,

telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako "Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky.

Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:

dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,

název a cenu zboží, cenu přepravy,

adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,

podmínky a způsob přepravy.


3. Práva a povinnosti prodávajícího


Prodávající je povinen:

dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným na jeho ochranu při přepravě,

zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,

odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě daňový doklad (fakturu).

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.


4. Práva a povinnosti kupujícího


Kupující je povinen:

převzít zakoupené nebo objednané zboží,

v případě nepřevzetí zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícímu, které jsou spojeny s expedicí zboží.

zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,

nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.


5. Kupní cena


Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím kuriéra, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu slovenské koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.


6. Vstup vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


7. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)


Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se daný zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.

Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:

kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s tímto: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)" . Dále uvede své jméno, adresu a aktuální datum.

kupující odešle zboží ve formě pojištěné zásilky nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.

kupující je povinen zaslat i doklad o koupi (fakturu). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochraně spotřebitele.


8. Závěrečná ustanovení


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv.

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu, občanským zákoníkem, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.